Automaattinen paloilmoitin

Automaattinen paloilmoitin on turvalaitteisto, joka tunnistaessaan tulipalon synnyn tekee automaattisesti ilmoituksen hätäkeskuk-seen ja hälyttää myös valvottavassa tilassa. Järjestelmä koostuu ilmoitinkeskuksesta, paloilmaisimista, paloilmoituspainikkeista ja paikallishälyttimistä. Paloilmoitinlaitteisto antaa myös auto-maattisesti varoituksen sen toimintavarmuutta haittaavista vioista.

 

Laitteen toiminta on suunniteltava siten, että se antaa hälytyksen vaarassa oleville ja henkilökunnalle niin nopeasti, että pelastau-tumiseen ja pelastamiseen rakennuksen vaaranalaisesta osasta jää riittävästi aikaa.

Paloilmoittimen määräytyminen

Majoitustiloihin, joissa on enemmän kuin 50 majoituspaikkaa ja hoitolaitoksiin, joissa on enemmän kuin 25 vuodepaikkaa tulee asentaa hätäkeskukseen liitetty automaattinen paloilmoitin. Lisäksi paloilmoittimen tulee olla rakennusluvan ehtona, mikäli kiinteistössä tapahtuva toiminta luokitellaan palovaaralliseksi tai kiinteistö suunnitteluratkaisut ovat sellaisia, että ne edellyttävät automaattista paloilmoitinta. (Suomen Rakentamismääräys-kokoelma E1.)

Paloilmoitin voidaan asentaa kiinteistöön turvallisuuden paranta-miseksi myös vapaaehtoisesti. Myös ns. omaehtoisen palo-ilmoittimen tulee täyttää paloilmoittimelle asennetut vaatimukset.

Paloilmaisin

Paloilmaisin on laite, joka reagoi tulipaloon. Laite asennetaan valvottavaan tilaan, ja sen toiminta voi perustua savun, lämmön, liekkien, palokaasujen tai näiden yhdistelmien tunnistamiseen. Ilmaisimen sijoittelu ja tyyppi vaikuttaa oleellisesti erheellisten paloilmoitusten syntymiseen.

Paloilmoitinkeskus

Ilmoitinkeskus on laite, johon järjestelmän muut osat on kytketty, ja jossa on automaattinen ilmoituksensiirtojärjestelmä. Tunnis-timet ja kytkimet lähettävät tiedon ilmoitinkeskukseen, joka käynnistää paikallishälyttimet ja lähettää tiedon hälytyksestä automaattisesti hätäkeskukseen.

 

 

hätäkeskuslaitos_logo

Paloilmoittimen liittäminen    hätäkeskukseen tästä linkistä