Hätäilmoitus 112

Soita hätäpuhelu itse jos voit

Tärkeää on, että hätäpuhelun soittaa henkilö, jota asia koskee. Hänellä on tietoja, joita hätäkeskuspäivystäjä tarvitsee määritel-lessään millaista apua paikalle lähetetään. Välikäsien kautta tuleva puhelu voi viivästyttää avun paikalle tuloa.

Kerro mitä on tapahtunut

Hätäkeskuspäivystäjä kysyy soittajalta tietoja tapahtuneesta, jotta hän osaa tarvittaessa lähettää juuri siihen tilanteeseen oikean avun.

Kerro tapahtumapaikan osoite ja kunnan nimi

Hätäkeskuksen alueella saattaa olla useita samoja osoitteita eri kunnissa. Siksi on tärkeää kertoa osoitteen lisäksi tapahtuma-paikkakunta.

Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin

Hätäkeskuspäivystäjän esittämillä kysymyksillä on tarkoituk-sensa. Kysymykset eivät viivästytä avun hälyttämistä. Kiireel-lisessä tapauksessa päivystäjä hälyttää jo puhelun aikana aut-tamaan tulevat viranomaiset ja yhteistyökumppanit, sekä antaa näille lisätietoja tapahtuneesta.

Toimi annettujen ohjeiden mukaan

Hätäkeskuspäivystäjä on koulutettu antamaan ohjeita eri tilan-teisiin. On tärkeää noudattaa annettuja ohjeita. Oikein suorite-tuilla ensitoimenpiteillä on usein merkitystä tilanteen loppu-tuloksen kannalta.

Lopeta puhelu vasta kun saat siihen luvan

Liian aikainen puhelun päättäminen voi hidastaa auttajien paikalle saapu-mista. Saatuasi luvan puhelun päättämiseen, sulje puhelin. Pidä linja vapaana. Päivystäjä tai kohteeseen saapuva auttaja voi tarvita lisätietoja tapahtuneesta.

Opasta auttajat paikalle. Soita uudestaan, mikäli tilanne muuttuu.

Opastuksen järjestäminen nopeuttaa merkittävästi avun saapu-mista. Jos tilanne muuttuu, soita uudestaan hätänumeroon. Lisätiedot muuttuneesta tilanteesta ovat tärkeitä pelastus-toiminnan kannalta.

Jos hätänumero on hetkellisesti ruuhkautunut, älä sulje puhelinta! 

Kuulet nauhoitteen, jossa kehotetaan odottamaan hetki linjalla. Hätäpuheluihin vastataan mahdollisimman nopeasti ja aina soit-tamisjärjestyksessä. Hätänumeroon soittaessasi et tarvitse koskaan suuntanumeroa. Hätäpuhelu on maksuton.

 

 

 

  

             Hätäkeskuslaitos