Ilmoitus ilmeisestä palovaarasta tai muusta onnettomuusriskistä

 Pelastuslaki 379/2011, 42§:

"Jos viranomaiset virkatoimiensa yhteydessä havaitsevat tai muutoin saavat tietää rakennuksessa, asunnossa tai muussa kohteessa ilmeisen palonvaaran tai muun onnettomuusriskin, heidän tulee mahdollisten salassapitosäännösten estämättä ilmoittaa asiasta alueen pelastusviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös kuntaa, muuta julkisyhteisöä ja näiden palveluksessa olevaa henkilöstöä sekä 18 §:n 2 momentissa tarkoitettua hoitolaitoksen ylläpidosta ja palvelu- ja tukiasumisen järjestämisestä huolehtivaa toiminnanharjoittajaa ja tämän palveluksessa olevaa henkilöstöä."

Ilmoituksen voit tehdä alla olevan linkin kautta:

Linkki ilmoituslomakkeeseen

Tieto välittyy pelastuslaitoksen päivystävälle palotarkastajalle ja ilmoituksen johdosta suoritetaan tarvittaessa palotarkastus. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti.