Kemikaalivalvonta

Pelastuslaitos valvoo vaarallisten kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia sekä säilytystä. Toimintaa saa harjoittaa vain tekemällä siitä ilmoituksen. Toiminnan harjoittajan tulee tehdä ilmoitus pelastusviranomaiselle.

Ilmoituksessa on selvitettävä:

  1. toiminnanharjoittajan toiminimi, kotipaikka ja yhteystiedot
  2. tuotantolaitoksen sijainti
  3. alueen vedenottamot, tärkeät ja muut vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet sekä maaperän laatu
  4. tuotantolaitoksessa käsiteltävät ja varastoitavat palo- ja räjähdysvaaralliset kemikaalit sekä terveydelle tai ympäristölle vaaralliset kemikaalit
  5. kohdassa 4 tarkoitettujen kemikaalien käyttölaitteissa sekä varastossa kerrallaan olevat suurimmat määrät
  6. milloin toiminta aiotaan aloittaa

Ilmoitukseen on liitettävä:

  1. selvitys vaarallisten kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin liittyvistä vaaroista ja onnettomuuksien mahdollisuuksista
  2. käyttöturvallisuustiedotteet tai vastaavat tiedot pääasiallisista käsiteltävistä ja varastoitavista kemikaaleista
  3. pääpiirteittäinen selostus siitä, miten teollinen käsittely ja varastointi on suunniteltu tapahtuvaksi
  4. selvitys palontorjunnan järjestelyistä, mahdollisen vuodon hallinnasta ja muista onnettomuuksien varalta suunnitelluista toimenpiteistä

Ilmoitus on tehtävä kaksin kappalein hyvissä ajoin ennen teollisen käsittelyn tai varastoinnin aloittamista.

Kemikaalisäädöksissä on annettu rajoituksia palavien nesteiden säilyttämiselle tietyissä tiloissa.

Laajamittaiset varastointi- ja käsittelykohteet kuuluvat Turvatekniikan keskukselle. Ilmoituskaavakkeet löytyvät turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) Internet-sivuilta.

Lisätietoa: palotarkastaja Tage Lönnroth puh. 020 1111 400

 

 

 

  

TUKES-ohjeet  

Palavat nesteet kaupassa

Öljysäiliön tarkastaminen.

  

Pelastuslaitoksen tarkentava ohje ja ilmoituslomakkeet

Ohjeita myymäläsäilytykseen

Ilmoituslomake

Kemikaalitaulukko(ilm. liite)