Maatilojen paloturvallisuus

Paloturvallisuus on ensiarvoisen tärkeää maatiloilla, sillä toiminta-
ympäristöstä johtuen tulipalon riski on erityisen suuri. Olosuhteet
voivat olla erittäin haastavat esimerkiksi sähkölaitteiden kestä-
vyydelle. Pitkät välimatkat hidastavat pelastustoimen saapumista, joten ennaltaehkäisy ja alkusammutus nousevat ensiarvoisen tärkeiksi.

Pelastussuunnitelman laadintavelvoite on kotieläintiloilla, joilla on oltava AVI:n tai ympäristönsuojelun ympäristölupa tai joille on haettu kotieläinten hyvinvointitukea. Pelastussuunnitelma on laadittava yli 120 hehtaarin viljanviljely tiloille.