Nuohous

 

Nuohousta koskeva lainsäädäntö on muuttunut 1.1.2019 alkaen. Muutoksen yhteydessä pelastuslaitoksilta poistui toimivalta nuohouspalvelujen järjestämisessä. Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet nuohouksen osalta pysyvät lähes ennallaan.

 

Nuohoojan kelpoisuus

 

Nuohoojalla tulee olla nuohoojan ammattitutkinto tai talotekniikan ammattitutkinto, jossa on suoritettu nuohouksen osaamisala. (63 §)

 

Rakennusten nuohous

 

Rakennuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyjen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta huolehdittava, että:

 

 1) tulisijat ja savuhormit pidetään sellaisessa kunnossa, että niitä voidaan käyttää turvallisesti;

 

 2) nuohooja nuohoaa tulisijat ja savuhormit säännöllisesti;

 

 3) tikkaat, kattokulkutien osat ja katon turvavarusteet pidetään sellaisessa kunnossa, että nuohoustyö voidaan suorittaa turvallisesti.

 

Edellä 1 momentissa säädetyt velvoitteet eivät koske kaasukäyttöistä tulisijaa eikä sen hormia.

(13 a §)

 

Nuohouksen määrävälit

 

Tulisijat ja savuhormit on nuohottava riittävän usein ottaen huomioon niiden käyttöaste ja rakenne sekä käytetty polttoaine. Vakituiseen asumiseen käytetyissä rakennuksissa tulisijat ja savuhormit on kuitenkin nuohottava vähintään vuoden välein, ja vapaa-ajan asumiseen käytetyissä rakennuksissa vähintään kolmen vuoden välein. Käyttämätöntä tulisijaa ja savuhormia ei tarvitse nuohota. Kolme vuotta käyttämättä ollut tulisija ja savuhormi on nuohottava ennen käyttöönottoa. (13 b §)

 

Nuohoustyön sisältö

 

Nuohouksessa nuohooja puhdistaa ja tarkastaa tulisijan ja savuhormin niihin liittyvine osineen. Tarkastuksessa ei tarvitse käyttää erikoistyövälineitä.

 

Nuohoustyö sisältää:

 

1) valmistelutoimet;

2) tulisijan ja savu-, liitin- ja yhdyshormin sekä olennaisten lisälaitteiden nuohouksen;

3) tulisijan ja savuhormin kunnon arvioimisen sekä suojaetäisyyksien riittävyyden arvioimisen;

4) nuohousluukkujen kunnon ja tiiviyden tarkastamisen;

5) savupeltien puhdistamisen ja toiminnan tarkastamisen;

6) nuohouksessa kertyneen tuhkan ja muun jätteen poistamisen sekä paloturvallisen sijoituksen;

7) tarvittaessa tukkeutuneen savuhormin avaamisen.

 

Nuohoustyössä nuohoojan tulee noudattaa hyvää nuohoustapaa.

(60 §)

 

Nuohoustodistus

 

Nuohoojan tulee antaa asiakkaalle todistus suoritetusta nuohoustyöstä. Nuohoustodistuksesta

on käytävä ilmi:

 

1) rakennuksen osoite;

2) nuohoustyön suorittaja;

3) nuohouksen ajankohta;

4) tehdyt toimenpiteet;

5) havaitut viat ja puutteet.

 

Tulipalon vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet on yksilöitävä niin, että asiakas voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

(61 §)

 

Oikaisupyyntö nuohoustyöstä

 

Markkinointia ja menettelyjä asiakassuhteessa kuluttajasuojan kannalta valvoo kuluttaja-asiamies (Kuluttajasuojalaki 38/1978 20§).   

 

Asiakkaalla on mahdollisuus tehdä oikaisupyyntö tehdystä nuohoussuoritteesta. Mikäli asiakas kokee, että hän ei ole saanut riittävästi tietoa nuohouksen järjestämisestä nuohouspalveluja suorittaneelta yritykseltä, saadut tiedot ovat olleet virheellisiä, laskutuksessa on epäselvyyttä tai työn suorittamiseen ja puhtauteen liittyy erimielisyyttä, asiakkaan tulee ottaa yhteyttä:  

 

1 vaihe: ottamaan yhteyttä työn tehneeseen yritykseen ja selvittämään asia  

2 vaihe: ottamaan yhteyttä kuluttajaneuvojaan 

 

https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/

 

 

Nuohousta koskeva lainsäädäntö

 

Laki pelastuslain muuttamisesta

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181078