Osoitemerkinnät

Puutteelliset osoitemerkinnät hidastavat osoitteen löytymistä ja sitä kautta avun perille saapumista. Näkyvä osoitenumero auttaa pelastajia löytämään avuntarvitsijan viivytyksettä. Rakennuksen omistaja vastaa, että talon osoitenumero on näkyvissä kadulle tai muulle liikenneväylälle asti. Numeron on oltava näkyvissä myös pimeällä. Paikallisesta rakennusvalvonnasta saa tarvittaessa lisätietoa, mikäli oman kiinteistön osoitenumero ei ole tiedossa.

Ohjeita osoitenumerokilpien asettamisesta

Kiinteistökohtainen osoitenumerokilpi tulee asettaa jokaiselle rakennetulle kiinteistölle, myös vapaa-ajan asunnoille. Osoite-numerokilpi sijoitetaan kiinteistölle selvästi tielle näkyvään paikkaan, ensisijaisesti rakennuksen seinään. Jos rakennuksen etäisyys osoitetiestä on yli 40 metriä, tulee kilpi sijoittaa tien päähän. Tällöin kilpi voidaan kiinnittää porttiin, aitaan, pylvääseen tai vastaavaan rakenteeseen.

Käytettäessä erillistä pylvästä suositellaan numerokilpi sijoi-tettavaksi noin 150 cm:n korkeuteen. Valkopohjaisella kilvellä tulee olla korkeutta vähintään 15 cm ja mustilla numeroilla vähintään 10 cm, jotta ne ovat havaittavissa myös ajon aikana ja pimeässä.

Rakennuksen omistajan tulee asettaa kadulta, muulta liikenne-väylältä ja tontin sisäiseltä liikennealueelta näkyvään paikkaan rakennuksen ja porrashuoneen tunnusta ilmaiseva numero tai kirjain sen mukaan kuin kunta on asiasta päättänyt. Osoite-merkinnän tulee opastaa myös hälytys- ja huoltoajoa sekä muuta liikennöimistä kiinteistölle. (Maankäyttö- ja rakennusasetus 895/1999, 84 § Osoitemerkintä.)

 

 

 

 

Kuntien osoitejärjestelmä - Ohjeet ja suositus

Lisää tietoa osoitemerkinnöistä löytyy kuntien rakennusjärjes-tyksestä kuntien Internet-sivuilta.