Pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelman laadinta on osa omatoimista varautumista. Pelastussuunnitelmassa selvitetään mm. toimintaa uhkaavat riskit, toimenpiteet niiden ehkäisemiseksi, toimintamallit riskitilanteessa sekä asianosaisille annettavat ohjeet.

Sisäasiainministeriö on julkaissut ohjeen asuinkiinteistöjen pelas-tussuunnitelman laadinta. Ohjeen tavoitteena on tukea asuin-kiinteistöjen omatoimisen varautumisen suunnittelua ja toteut-tamista sekä pelastussuunnitelman laadintaa.

Pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa rakennuksen tai kohteen haltija. Jos rakennuksessa toimii useita toiminnan-harjoittajia, rakennuksen haltijan tulee laatia pelastussuunnitelma yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa. Myös yleisötilaisuuk-siin tulee laatia tietyissä olosuhteissa pelastussuunnitelma.

Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011 1§ määrit-telee, mitkä kiinteistöt ovat velvollisia laatimaan Pelastuslain (379/2011) 15 §:ssä tarkoitettu pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelman sisältö

Pelastussuunnitelman laadinnan keskeinen vaihe on riskien kartoittaminen ja arviointi. Pelastussuunnitelmaan laaditaan kaiken varalta toimintaohjeet onnettomuustilanteita varten. Näin onnettomuuden sattuessa vahinkoja rajoittava toiminta saadaan käynnistymään mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti.

Riskien arviointiin vaikuttaa toimintaympäristö; Asunto-osake-yhtiön vaarat ja riskit poikkeavat yrityksen tai teollisuuslaitoksen toiminnassa esiintyvistä vaaratekijöistä. Pelastussuunnitelmassa esiteltyjen toimenpiteiden ja suunnitelmien tulee perustua kartoitettuihin riskeihin.

Pelastussuunnitelman sisältö perustuu Pelastuslain § 15

  1. vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä
  2. rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä
  3. asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi
  4. mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä