Poistumisturvallisuusselvitys

Poistumisturvallisuudesta ja sitä koskevista toimenpiteistä säädetään pelastuslain (379/2011) 18-21 §:ssä.

Pelastuslain 18 § mukaan poistumisturvallisuusselvitysvelvollisia kohteita ovat mm. sairaalat, vanhainkodit ja muu laitoshuolto, suljetut rangaistuslaitokset ja muut näihin verrattavat kohteet (hoitolaitokset) sekä asumisyksikön muotoon järjestetyt palvelu- ja tukiasunnot sekä muut näihin verrattavat asuinrakennukset ja tilat, joissa asuvien tai hoidettavien henkilöiden toimintakyky on tavanomaista huonompi.

Poistumisturvallisuusselvityksessä toiminnanharjoittaja osoittaa, miten rakennuksen tai tilan käyttötapa ja henkilöiden rajoittunut, heikentynyt tai poikkeava toimintakyky sekä muut poistumis-turvallisuuteen vaikuttavat tekijät otetaan huomioon tulipaloihin ja muihin vaaratilanteisiin varautumisessa sekä poistumisjärjeste-lyissä, että asukkaat tai hoidettavat henkilöt pystyvät poistumaan turvallisesti tulipalossa tai muussa onnettomuustilanteessa itsenäisesti tai avustettuina.

Poistumisturvallisuusselvityksen laadintavelvoite on toiminnan-harjoittajalla. Poistumisturvallisuusselvitys tulee laatia ja toimittaa alueen pelastusviranomaiselle arvioitavaksi ennen toiminnan aloit-tamista. Uudisrakentamisessa rakentamismääräysten mukainen turvallisuusselvitys laaditaan rakennuksen suunnitteluvaiheessa. Laadintavelvoite on kohteen pääsuunnittelijalla yhteistyössä muiden suunnittelijoiden, toiminnanharjoittajan edustajien sekä turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ym. tarvittavien tahojen kanssa.

 

Selvityksen laadinta ja päivitys

Poistumisturvallisuusselvityksen laadinnassa tulee huomioida mm. kohteen toiminta ja käytössä olevat tilat, niiden palotekninen erittely sekä suojaustaso ja turvajärjestelyt. Lisäksi on huomioi-tava asukkaiden tai potilaiden määrä ja toimintakyky sekä henkilökunnan määrä eri vuorokauden aikoina.

Poistumisturvallisuusselvityksen laadinnassa toiminnanharjoittaja voi hyödyntää liitteenä olevaa Suomen Pelastusalan Keskus-järjestö SPEK:n poistumisturvallisuusselvityslomaketta. Selvityk-sen laadinnassa on suositeltavaa käyttää apuna Poistumistur-vallisuusselvityksen laadintaopasta (3. uusittu painos 2015 tai uudempi).

 

Toiminnanharjoittajan tulee päivittää poistumisturvallisuus-selvitys/turvallisuusselvitys, mikäli toiminnassa tapahtuu merkittäviä poistumisturvallisuuteen vaikuttavia muutoksia. Selvitys tulee päivittää kuitenkin vähintään 3 vuoden välein.

 

Mikäli käytössä olevat tilat ovat kokonaisuudessaan varustettu automaattisella sammutuslaitteistolla, voi toiminnanharjoittaja käyttää päivityksessä erillistä liitteenä olevaa päivitysilmoitus-lomaketta varsinaisen poistumisturvallisuusselvityslomakkeen sijaan.