Yleisötapahtumat

Yleisötilaisuus on yleisölle avoin huvitilaisuus, kilpailu, näytös tai muu vastaavanlainen tilaisuus, joka ei vastaa yleisen kokouksen määritelmää. Yleisötapahtumien valvontaa suorittavat monet viranomaiset. Yleisötapahtuman järjestäjän on huolehdittava, että tapahtuma järjestetään turvallisesti eikä siitä aiheudu vaaraa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle.

Yleisötilaisuuksista on ilmoitettava etukäteen poliisille ja pelastuslaitokselle. Poliisin sivuilta löytyy paljon tietoa tapahtumajärjestäjille ja ohjeet ilmoituksen tekemiseen:

http://poliisi.fi/luvat/ilmoitus_yleisotilaisuudesta

Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi sisältyy merkittävä henkilö- tai paloturvallisuusriski, tilaisuuden järjestäjän on laadittava pelastussuunnitelma. Tällaisia tilaisuuksia ovat mm. yli 200 henkilöä käsittävät tilaisuudet. Lisää tietoa:

http://pelastuslaitokset.fi/Kumppanuusverkosto-352

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes valvoo yleisötilaisuuksien turvallisuutta osana kuluttajille tarjottavien palveluiden turvallisuuden valvontaa. Valvonta on pistokokeenomaista eikä se sisällä ennakkovalvontaa. Tukesin sivuilta löytyy tietoa ja ohjeita kuluttajapalveluiden turvallisuudesta:

http://www.tukes.fi/fi

Järjestäjän on hyvä olla turvallisuusasioista yhteydessä poliisiin ja pelastuslaitokseen heti, kun tapahtumaa aletaan suunnitella. Poliisi osaa arvioida esimerkiksi tarvittavien liikenteenohjaajien ja järjestyksenvalvojien määrän. Pelastuslaitoksen ja poliisin asiantuntemus helpottaa tapahtumajärjestäjän varautumista erilaisiin riskitilanteisiin

Mikäli tilaisuudessa käytetään pyrotekniikkaa tai tuliesitys, asiasta on ilmoitettava erillisellä lomakkeella (ks. oikea laita)

Ensiapu

Tapahtumanjärjestäjillä on velvollisuus varata tapahtumaan sen luonteesta riippuen riittävä ensiapuvalmius. Yksiselitteistä tapah-tuman ensiapuhenkilöstön määrää ei ole olemassa, joten ensiapu-henkilöstön määrä tulee suhteuttaa tapahtuma henkilömäärään, riskeihin ja alueen kokoon.